Vi tar oss an stora restaureringsuppdrag så som i fallet med Vikbron i Fränsta där vi projekterar en bro på ett väldigt annorlunda sätt. Ibland har förfallet gått för långt för att det ska räcka med enkla underhållsåtgärder.

I stort sett allt trä i brons bärande delar har tjänat ut. Genom årens lopp har man ersatt och byggt om konstruktionen på ett sådant sätt att den inte längre ser ut som den gjorde tidigare.

Funktionen i bärverk och smiden fungerar inte tillsammans som de gjorde när bron uppfördes 1888-1889.

Vi har i projektet arbetat med att ta fram en förstudie för åtgärderna på bron samt tagit reda på hur bron såg ut när den byggdes. Baserat på våra erfarenheter av den tidens byggteknik, på bildmaterial och uppmätningar resulterade detta i en helt ny bro som ser ut som när den ursprungligen uppfördes.

En av de viktigaste delarna i ett så pass omfattande projekt som det här är att ta fram en förvaltningsplan att ha som handbok i hur anläggningen skall skötas, med vilka material och metoder vi arbetat. Vi har även arbetat fram en finansieringsplan för långsiktigt bevarande.