Hammardammen

Denna damm var till stora delar raserad kring utskovet. Det fanns inga rester kvar av utskov utan det låg stora stenblock i vattenfåran och nedströms. Det var dessutom en hel del problem med att träd och annat som spolades med ån satte igen utloppet.

För att säkra hela dammbyggnaden så togs beslutet att gjuta en massiv betongkonstruktion som kläddes in med den sten som rasat. Det gjöts även fundament för en järnvägsbro över dammen. Tack vare denna åtgärd finns dammen kvar idag.

Dammen byggdes in så att man inte kunde se betongkonstruktionen och ett resultat vart också att alla vibrationer som fanns i dammbyggnaden försvann.

Kyrkdammen

Vi renoverade och byggde om Kyrkdammen när föreningen Galtströmståget skulle ta i anspråk den gamla banvallen utmed kyrkdammen för bygget av järnvägen. Vägen var tidigare banvall för järnvägen, men användes som bilväg av sommarstugeägare på södra sidan ån. Föreningen fick då krav på sig att bygga om dammen och en BK2-väg skulle göras iordning med en tillhörande bro över ån vid dammen. Det arbetet skedde 1998/99.

Förutom dessa arbeten och andra åt vattenkraftbolag längs norrlandsälvarna så arbetar vi med tekniker för flottningsleder, vattenledningstuber av trä, och annat som på olika sätt kan kopplas till vattenleder och vattenbyggnader.

Vi designar och tillverkar även vattenhjul.